1.1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals in dit artikel wordt gedefinieerd.

 

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

1.3. Product(en): zaken, welke Labelb3 op haar Website aanbiedt, welke Besteller kan bestellen.

 

1.4. Besteller: de besteller van Labelb3 met wie De Buurtlunch een overeenkomst aangaat.

 

1.5. Member: de Besteller van Labelb3 met wie website www.debuurtlunch.nl een overeenkomst aangaat met het daarbij behorende Persoonlijke betaalschema of het Betaalschema members. 

 

1.6. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

 

1.7. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

 

1.8. Partijen: Labelb3 en Besteller gezamenlijk.

 

1.9. Website: de website van Labelb3, te vinden onder de URL: www.debuurtlunch.nl.

 

2.0. Betaalschema members: De betaling die wekelijks of maandelijks plaats vindt op basis van de door Member gekozen Overeenkomst. Member zit in het Betaalschema voor members op het moment dat de persoonlijke betaalschema in de bevestigingsmail niet meer toereikend is.

 

2,1 Persoonlijke betaalschema: De betaling die wekelijks of maandelijks plaats vindt op basis van de door Member gekozen Overeenkomst. Member ontvangt de persoonlijke betaalschema wekelijks of maandelijks in vorm van een digitale betaal-link toegestuurd van Labelb3 website www.debuurtlunch.nl

 

2.2 Fresh delivery service: De bezorging van de bestelde producten naar de besteller. De producten worden in een koude omgeving bewaard tijdens het leveren van de producten aan de besteller. De bezorging vindt plaats op de door Labelb3 aangetoonde leverdata. Eventuele afwijking hiervan is enkel mogelijk op goedkeuring van Labelb3

 

2.3. Members Cold delivery service: De bezorging van de bestelde boxen naar alle actieve Members. De producten worden in een koude omgeving bewaard tijdens het leveren van de boxen aan de Member. De bezorging vindt plaats op de door Labelb3 aangetoonde leverdata. Eventuele afwijking hiervan is enkel mogelijk op goedkeuring van Labelb3

 

 

 

 1. Toepasselijkheid

 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Labelb3 tot stand komen.

 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Member en Labelb3 tot stand komen.

 

2.3. De Besteller die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Besteller en Labelb3.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1. Tussen Labelb3 en Besteller komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller een aankoop van Labelb3 accepteert middels het volledig en correct invullen van de bestelprocedure op de website www.debuurtlunch.nl.

 

 1. Prijs

 

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website www.debuurtlunchstore.nl zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of weergegeven.. 

 

4.2. Labelb3 behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Labelb3 de Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 14 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

 

4.3. Acties en speciale aanbiedingen op de website zijn uitsluitend te koop zolang de voorraad strekt.

 

 1. Betaling

 

5.1. Voor de betaling kan Besteller of Member uitsluitend gebruik maken van de door Labelb3 aangeboden betalingsmogelijkheden.

 

5.2 Bij het gebruik van een Persoonlijk betaalschema ontvangt de Besteller of Member een directe betalingslink alvorens de producten worden geleverd. De betalingslink ontvangt de Besteller of Member maximaal 4 dagen voor levering in digitale vorm. 

 

5.3 De betaling van een persoonlijke betaalschema dient door de Besteller of Member zelf voldaan te worden. 

 

5.4 Indien de betaling van een Persoonlijke betaalschema niet tijdig voldaan behoudt SmeerSaus B.V. het recht om de levering van de producten te pauzeren totdat het volledige bedrag is voldaan. 

 

5.5 Indien de betaling van een Persoonlijke betaalschema niet tijdig is voldaan maar de producten wel ontvangen zijn door de Besteller of Member. Behoud SmeerSaus B.V het recht om de overeenkomst eenzijdig tijdelijk of definitief te verbreken!

 

5.6. Bij het gebruik van een betalingslink die door Labelb3 specifiek voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller tijdens of na het Bestelproces, geeft Besteller Labelb3 toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Besteller de overeenkomst met Labelb3 verbreekt.

 

5.7. Indien de betaling na de eerste poging niet succesvol is, wordt Besteller op de hoogte gebracht per mail en worden er maximaal 5 pogingen gedaan om de betaling te laten slagen. In het geval van een stornering zal Labelb3 contact opnemen met Besteller met verdere instructies. Bij een mislukte of gestorneerde betaling wordt het bestelde product niet geleverd. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn succesvol is, is Labelb3 gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

 

.5.8. Facturen en betalingsherinneringen worden door Labelb3 uitsluitend elektronisch aangeboden.

 

5.9. Het door Labelb3 geïncasseerde bedrag is gelijk aan het bedrag van de bestelde producten door Member, tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft. In geval van periodieke betaling is het door Labelb3 te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de bestelde producten door Member, tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

 

 1. Bezorgtermijn

 

6.1. Besteller of Member ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure de producten binnen 3 dagen op het door Besteller ingevulde adres.

 

6.2. Producten worden altijd geleverend volgens de door Labelb3 website www.debuurtlunch.nl aangegeven leverdata. Eventuele wijziging hierivan is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Labelb3

 

6.3. Wijzigingen met betrekking tot het adres van Member kunnen tot de 1e van de maand worden doorgegeven.

 

6.4. De bezorging zal wekelijks of maandelijks plaatsvinden tijdens de Fresh delivery. Met uitzondering van boxen die niet onder het Betaalschema voor members vallen, hiervoor kan Besteller het persoonlijke betaal- en verzendschema raadplegen.

 

6.5. Rondom nationale feestdagen kan de leveringstermijn langer zijn.

 

 1. Beëindiging contract

 

7.1. Besteller kan de overeenkomst ten allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Labelb3 aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen.

 

7.2. Besteller kan het abonnement volledig stopzetten of pauzeren door:

 

Zelf via www.debuurtlunch.nl op te zeggen of te pauzeren. Dit is bindend wanneer er een bevestigingsmail bij de Besteller binnenkomt vanuit De BuurtLunch.

Een e-mail te sturen naar de klantendienst van Labelb3 via koekje@debuurtlunch.nl. Labelb3 stuurt vervolgens een email terug met welke stappen moeten worden ondernomen door Besteller om het abonnement op te zeggen of te pauzeren.

 

7.3. Bij een pauzering zal Labelb3 de overeenkomst tijdelijk onderbreken zoals aangegeven door de Member, voor een periode van 1 tot 3 maanden. De automatische incasso’s zullen niet worden ingezet voor het aangegeven aantal maanden en deze boxen zullen niet worden verstuurd. Indien de Member al voor een box heeft betaald, stuurt Labelb3 deze box nog op. Aan het einde van de pauzeperiode wordt het abonnement automatisch voortgezet en de incasso ingezet voor de, in de volgende maand, te ontvangen box. Bij een pauzering van het abonnement behoudt Member de volgende voordelen: Verzamelde kortingen blijven staan.

 

7.4. Bij een algehele opzegging van het lidmaatschap, zal Labelb3 de overeenkomst definitief beëindigen. Dit houdt in er geen nieuwe incasso’s zullen worden ingezet of persoonlijke betalingslink wordt verzonden.. Andere voordelen van het abonnement, zoals benoemd onder punt 8.3. gaan daarbij ook verloren.

 

7.5. Bij uitzondering, zoals in geval van technische problemen, kan de overeenkomst worden beëindigd door Labelb3. Labelb3 zal het abonnement op verzoek van de Member annuleren en een bevestiging sturen naar het door Besteller opgegeven e-mailadres.

 

 1. Activering Membership

 

8.1. Mocht member op een later tijdspunt het abonnement wederom op willen starten, dan kan Member het abonnement heractiveren door contact op te nemen met de klantenservice van Labelb3. De Besteller loopt dan weer mee in het Betaalschema members van Labelb3.

 

8.2 De Member kan ook via zijn/haar profiel online het abonnement activeren. De betalingen lopen in dat geval zoals bij een nieuw lidmaatschap. Het verloop van deze betalingen staat beschreven in artikel 5.

 

 

 

 1. Gift card

 

9.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Labelb3 uitgegeven gift cards die worden verkocht op de Website.

 

9.2. Na het bestellen van een gift card zal de besteller een aankoopbevestiging via mail ontvangen. In de bijlage vindt de Besteller een unieke code indien is gekozen voor een digitale gift card. Iedere gift card met unieke code wordt slechts eenmaal verschaft. Alleen originele gift cards, uitgegeven door Labelb3, kunnen worden gebruikt.

 

9.3. De Besteller van de gift card kan in een periode van twee weken zijn/haar aankoop retourneren. Het geld wordt teruggegeven indien de gift card niet is ingewisseld door de ontvanger.

 

 

9.4. Om een gift card te gebruiken dient de ontvanger van de gift card de code te activeren tijdens het betaalproces.

 

9.5. De ontvanger van de gift card kan de gift card niet inwisselen voor geld.

 

9.8. Gift cards kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. In het geval de ontvanger van de gift card een actief abonnement heeft bij Labelb3, dient deze door de ontvanger te worden gepauzeerd voor de duur van de gift card door contact op te nemen met de klantendienst van Labelb3.

 

9.9. Het is niet toegestaan gift cards van Labelb3 of de werking hiervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

 

9.10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en leiden ertoe dat het gebruik van Goodiebox gift cards wordt ontzegd.

 

9.11. De gift cards mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor de gift cards zijn uitgegeven.

 

 1. Herroeping

 

10.1. Bij de aankoop van een Product heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Dit opzegtermijn moet altijd minimaal zeven werkdagen omvatten.

 

10.2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien Besteller van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en ongeopende verpakking aan Labelb3 retourneren conform de door Labelb3 gegeven instructies.

 

10.3. Besteller oefent het herroepingsrecht uit door contact met Labelb3 op te nemen voor het verstrijken van de annuleringstermijn en door het Product op kosten van Labelb3 te retourneren. Besteller kan contact met de klantenservice opnemen.

 

10.4. Indien Besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt Labelb3 het betaalde bedrag terug in overeenstemming met ons retourbeleid (zie artikel 15).

 

 1. Klachtenregeling

 

10.1. Indien er sprake is van een klacht, neemt Besteller contact op met de klantenservice van Labelb3

 

10.2. In geval van defecte of missende producten van het bestelde, zal Labelb3 de klacht onderzoeken en de Besteller binnen 14 dagen contacteren. Als het een defect product betreft zal Labelb3 de besteller om fotomateriaal vragen van het product. Indien Labelb3 een vervangend product heeft, zal Labelb3 deze aanbieden aan de Besteller.

 

10.3. Mocht Labelb3 een nieuwe box moeten verzenden, wegens te late adreswijziging, of omdat de Besteller de box niet heeft kunnen ophalen bij een afhaalpunt, dan krijgt Besteller de keuze om de verzendkosten van 8 Euro voor eigen rekening te nemen of om het betaalde bedrag voor de box teruggestort te krijgen.

 

 1. Retouren

 

11.1. Indien Besteller het Product wenst te retourneren, neemt Besteller contact op met de klantenservice van Labelb3(website www.debuurtlunch.nl), die de instructies voor retournering zal verstrekken. Zodra Besteller het Product retourneert na het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie artikel 13), zal Labelb3 het bedrag, binnen 14 dagen na ontvangst retour, restitueren, mits de instructies voor retournering, verstrekt door Labelb3, zijn opgevolgd.

 

11.2. Labelb3 betaalt het geld terug met dezelfde betaalmethode die Besteller ingezet heeft om te betalen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

12.1. Labelb3 is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement of enkele bestelling wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

 

12.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Labelb3. Dit omvat het volgende:

 

12.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

 

12.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

 

12.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

 

12.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

 

12.2.5. Te late levering door toedoen van postbedrijf.

 

12.2.6 De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Labelb3 zal inspanning leveren om de overmachttoestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

 

 1. Websites van derden

 

13.1. De Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Labelb3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de goederen of diensten die daar worden aangeboden.

 

 1. Intellectuele Eigendommen

 

14.1. Labelb3 is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

 

14.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van Labelb3 of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

 

14.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt Labelb3 het onherroepelijk recht om te citeren en re-posten van beelden waarin Labelb3, Producten en/of abonnementen die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.

 

 1. Wijzigingen

 

15.1. Labelb3 behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

 1. Geschillen en Toepasselijk Recht

 

16.1. Op alle verbintenissen tussen Labelb3 en Besteller is Nederlands recht van toepassing.